Patrons

Chief Patron

Speaker 1

Dr. G. Viswanathan

Chancellor, VIT

Patrons

Speaker 2
Mr. Sankar Viswanathan
Vice-President, VIT
Speaker 2
Dr. Sekar Viswanathan

Vice-President, VIT

Speaker 2
Mr. G V Selvam

Vice-President, VIT

Speaker 3
Dr. Sandhya Pentareddy

Executive Director, VIT

Speaker 3
Ms. Kadhambari S. Viswanathan

Assistant Vice President , VIT

Speaker 4
Dr. Rambabu Kodali

Vice Chancellor, VIT

Speaker 4
Dr. V. S. Kanchana Bhaaskaran

Pro Vice Chancellor, VIT Chennai

Speaker 2
Dr. P.K.Manoharan

Additional Registrar, VIT Chennai