Our Patrons

Dr. G. Viswanathan

Founder & Chancellor,VIT

Shri Sankar Viswanathan

Vice President,VIT

Dr. Sekar Viswanathan

Vice President,VIT

Shri G V Selvam

Vice President,VIT

Dr. Anand A. Samuel

Vice Chancellor,VIT

Dr. Kanchana Bhaskaran V S

Pro-Vice Chancellor,VIT Chennai